De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Hotel Velotel en de door Hotel Velotel aangeboden dienstverlening. Hotel Velotel levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Hotel Velotel behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Hotel Velotel. Hotel Velotel sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Hotel Velotel en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Hotel Velotel.

algemene verkoopsvoorwaarden van Hotel Velotel

 

Artikel 1.

Behoudens bijzondere schriftelijke bepalingen uitgaande van een daartoe gemachtigd persoon, zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle verbintenissen van Hotel Velotel. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.hotelvelotel.com. Hierdoor zijn ze op voldoende wijze ter kennis gebracht. De stilzwijgende aanvaarding blijkt genoegzaam uit het bezoek aan onze lokalen of de ontvangst van onze documenten of prestaties.

Artikel 2.

De prestaties en tarieven worden vrij bepaald door de Directie, die zich het recht voorbehoudt ze te wijzigen.

Artikel 3.

De hotelhouder is slechts aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken die een hotelgast die in het hotel logeert binnenbrengt, voor een maximaal bedrag van honderd maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid tenzij de zaak effectief in bewaring werd gebleven, de hotelhouder weigerde waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen of wanneer de beschadiging het gevolg is van de fout van de hotelhouder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de schade te wijten is aan de gast zelf of de persoon die hem vergezelt, bezoekt of bij hem in dienst is; gewapenderhand gepleegde diefstal of de aard of het gebrek van de zaak. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding, moet de hotelgast de schade onmiddellijk na de vaststelling erven kenbaar maken aan de hotelhouder.

Artikel 4.

Aan de klant wordt slechts een factuur gestuurd indien hij hierom verzoekt behoudens de gevallen waarin de afgifte van een factuur wettelijk verplicht is. De prijs is contant betaalbaar, netto en zonder reductie. In geval van niet betaling zal de prijs van rechtswege verhoogd worden met verwijlintresten aan de conventionele rentevoet van 12% en met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro en een maximum van 1.500 euro per invordering. Bovendien laat elke laattijdige betaling van een enkele factuur van Hotel Velotel toe alle prestaties op te schorten van welke aard ook, dat nog aan het lopen is. Desgevallend kan Hotel Velotel het recht tot ontbinding inroepen. Deze beslissingen kunnen genomen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle goederen van de hotelgast die zich in het hotel bevinden, worden weerhouden tot nadere waarborg van de betaling van de verschuldigde bedragen. Elke klacht over de kwaliteit van genoten diensten dient geformuleerd te worden binnen de 3 dagen na levering. Eventuele klachten over de juistheid van de factuur dienen schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 7 dagen na verzending van de factuur

Artikel 5.

Hotel Velotel , zo zij dat wensen, van rechtswege en zonder verrechtvaardiging te moeten leveren, elke aanvaarding van een bestelling, elke reservatie of elke te leveren of voor te zetten prestatie onderwerpen aan de integrale of gedeeltelijke betaling van de bedragen die haar verschuldigd zijn of zullen worden, ook onder de vorm van voorschot, afkorting of volledige regeling, zelf anticipatief.

Artikel 6.

Elk geschil behoort tot uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank te Brugge en behoudens anders luidende wettelijke bepaling zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Wij behouden ons het recht voor om van deze clausule afstand te doen bij invordering.

Artikel 7A - Annuleringsvoorwaarden rechtstreekse reservaties tot 9 kamers

De standaard annuleringsvoorwaarden – flexible rate (4pm en credit car bar):

Individuele boekingen (1 tot 10 kamers)

Bij een annulering tot 16u voor aankomst is dit kosteloos, na 16u word het ganse bedrag in rekening gebracht. Als er een vooruitbetaling gemaakt is door de gast voor aankomst dan is deze niet terug betaalbaar.

De non-refundable rate:

Deze reservatie is volledig vooruit betaald. In geval van annulering, wijziging of indien je niet komt opdagen (no show) kan het bedrag niet worden terugbetaald.

Artikel 7B. - Betalings- en annuleringsvoorwaarden groepen (vanaf 10 kamers):

Alle groepsreservaties hebben een apart contract met andere voorwaarden, voor groep info mail naar info@hotelvelotel.com

Artikel 8

De klant zal bij het inchecken een kredietkaart ter beschikking stellen, waarvan het desbetreffende Hotel Velotel de gegevens zal opnemen. Zo de klant de betaling niet binnen de afgesproken termijn uitvoert, dan wel gebruik maakt van faciliteiten (bijv. minibar, wellness, bar, restaurant, enz.) die niet worden aangegeven bij het uitchecken, zal het hotel het recht hebben deze via de kredietkaart in mindering te brengen, op de enkele voorwaarde dat het detail van de afrekening aan de klant wordt bezorgd, hetzij elektronisch hetzij per post. In ieder geval dient de klant de uitgevoerde betaling binnen de 8 dagen schriftelijk te protesteren zo hij meent dat ze niet terecht is gebeurd.

Betalingstermijnen

De betalingstermijn van een door Hotel Velotel opgestelde factuur of een factuur opgemaakt door een van de hotels bedraagt 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de factuur is verstuurd.